Podmínky používání platformy terapie.cz

Jsme Terapie CZ s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 196 44 078, jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 135502  a provozujeme webový portál www.terapie.cz.

Na našich stránkách si můžete založit svůj profil a být tak k dispozici klientům, kteří náš web navštíví a poptají služby z oblasti psychoterapie.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Jak na to?

 • Potom, co odsouhlasíte naše podmínky spolupráce, si u nás budete moct založit svůj profil.

 • Jakmile budete mít profil hotový, během několika pracovních dnů ověříme, zda splňujete podmínky zařazení, a pokud ano, zobrazíte se v naší databázi terapeutů. 

 • Klient, který vás bude chtít poptat, vám napíše prostřednictvím naší platformy. 

 • Sjednanou terapii už poskytujete vlastním jménem.

Ohledně vašeho profilu

 • Abychom mohli spolupracovat, potřebujeme některá vaše data pro vytvoření vašeho účtu. Jsou to kontaktní údaje, vaše fotka, vzdělání, specializace, jakou máte v současné době kapacitu, případně další data, která nám vyplníte.

 • Váš profil se poté objeví i návštěvníkům webu.

 • Fotografii nahrajte v rozlišení, které je možné dále použít pro vaši propagaci – například na sociální sítě. Vaše medailonky budeme pro vaši propagaci používat na sociálních sítích, ale i v jiných médiích. Pokud si to nepřejete, kontaktujte nás.

 • Profil budeme mít na našich stránkách po dobu naší spolupráce. Pokud spolupráci budete chtít ukončit, kontaktujte nás na info@terapie.cz.

 • Evidujeme také vaše časové kapacity, a to v rámci funkce “hlídacího psa”. V případě, že se přes naši platformu ozve klient v době, kdy nové klienty nepřijímáte, dáme mu (s jeho souhlasem) vědět v okamžiku, kdy se vám kapacita zase uvolní (a vy nám o tom dáte prostřednictvím nastavení platformy echo).

 • Informace k právům ohledně zpracování osobních údajů nebo ke zpracovatelům dat, které používáme, najdete na stránce naše práce s vašimi osobními údaji.

Kolik naše služby stojí 

 • Za každého nově zprostředkovaného klienta (tedy unikátní fyzickou osobu), které poskytnete službu, vám budeme účtovat naši odměnu ve výši vaší konzultační sazby za jedno sezení, kterou máte ke dni zprostředkování uvedenou na našem portálu.

 • Protože zcela respektujeme soukromí vás a klientů, považujeme pro účely vyúčtování za zprostředkovaného klienta každou rezervaci nebo zprávu vytvořenou nebo zaslanou prostřednictvím naší platformy.

 • Po ukončení kalendářního měsíce v záložce Vyúčtování k záznamům doplňte informace rozhodné pro fakturaci (tj. zda se jedná o klienta, duplicitní rezervaci, chybný záznam a pod.) Pokud tyto informace nedoplníte do 7. dne v následujícím měsíci, můžeme vám omezit, pozastavit nebo zrušit profil či účet. 

 • Na základě doplněného výpisu v záložce Vyúčtování (vystavíme fakturu.

 • Pokud bude poptávka ze strany klienta realizovaná v jednom kalendářním měsíci (tedy klient se vám ozval například v lednu), ale službu poskytnete v jiném měsíci (tedy konzultace proběhne z různých důvodů až například v březnu), máte povinnost nám realizovanou konzultaci pro vyúčtování oznámit a odměnu připočítat. Pokud nám klienta a realizaci služby zamlčíte, máme možnost bez předchozího oznámení váš účet deaktivovat a spolupráci ukončit.

 • Odměnu budeme fakturovat vždy zpětně za kalendářní měsíc. K odměně započítáme DPH ve výši, kterou stanoví právní předpisy. Jsme plátci DPH.

 • Daňový doklad zasíláme elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho profilu.

Co když naše spolupráce nebude fungovat

 • Na naší platformě vám můžeme omezit, pozastavit nebo zrušit profil a účet. A to zejména pokud:

  • budete mít zpoždění s úhradou naší odměny

  • více než 2 pracovní dny nereagujete na zprávy nás nebo klientů

  • nemáte do 7.dne v měsíci vyplněné podklady pro fakturaci

  • porušujete naše obchodní podmínky 

 • Klientům v takovém případě nabídneme jiného vhodného terapeuta. Také ztrácíte možnost čerpat další benefity, které v rámci Terapie.cz poskytujeme.  

 • Pokud zjistíme, že neoprávněně obcházíte naši platformu, nerespektujete tyto smluvní podmínky, nabádáte námi zprostředkované kontakty a klienty, aby vás kontaktovali napřímo mimo naši platformu, odkazujete v rámci vašeho profilu na vlastní webové stránky nebo porušujete právní předpisy, můžeme bez předchozího upozornění váš účet deaktivovat nebo zastavit zprostředkování konkrétních zpráv. Také ztratíte možnost čerpat benefity našeho programu. Uhrazené odměny se nevrací.

Projekt #hlavunadvodou

 • Pokud se budete chtít zapojit do projektu #hlavunadvodou, uzavíráte smlouvu o spolupráci se spolkem #delamcomuzu z.s., IČO: 092 51 430, sídlíme na adrese Na Vítězné pláni 1183/6, Praha 4, Nusle, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 73511. Na naše vztahy v rámci smlouvy o spolupráci na tomto projektu se použijí tyto obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů obdobně.

 • V rámci tohoto projektu  pořádáme veřejnou sbírku pod názvem #hlavunadvodou pro osoby, kterým podle aktuální situace chceme ještě více usnadnit přístup k terapeutickým službám. Bývají to například

  • Lidé s minimálními příjmy

  • Senioři

  • Studenti

  • Matky samoživitelky

  • Pracovníci nasazení v první linii krizových situací(zdravotníci, policisté, vojáci, hasiči, učitelé, pracovníci v soc. službách)

  • Seznam osob, které mohou tento projekt využít, můžeme průběžně aktualizovat.

 • Pokud nám v profilu dáte vědět, že se chcete tohoto programu účastnit, zařadíme vás do něj. Zařazení do tohoto projektu a správa profilu čistě pro tento projekt je zdarma.

 • Pokud budete poskytovat službu klientům, kteří vás kontaktují s žádostí o čerpání financí z této sbírky a splňují její podmínky, vaše služby uhradíme prostřednictvím této sbírky – toto si ale předem schválíme – včetně rozsahu konzultace, respektive celkové možnosti odměny.

 • Máte povinnost pro nás evidovat a doložit seznam realizovaných terapií a fakturační údaje, na základě kterých má dojít k vyplacení odměny. 

 • Pokud k realizaci služby nedojde, na odměnu nemáte nárok.

 • Odměnu vyplatíme zpětně, za uplynulý kalendářní měsíc.

Závěrem

 • Veškerá práva k našim webovým stránkám, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how a další, náleží nám a bez našeho souhlasu nesmíte tyto prvky jakkoliv šířit nebo kopírovat.

 • V případě, že zjistíme, že porušujete naše autorská práva (například šíříte obsah bez našeho souhlasu, do obsahu zasahujete nebo ho kopírujete), máme podle autorského zákona a občanského zákoníku právo:

  • vám bez předchozího upozornění deaktivovat účet a zastavit zprostředkování zpráv. Uhrazená odměna se přitom nevrací.

  • chtít po vás náhradu škody a vydání tzv. bezdůvodného obohacení

  • vymáhat případné další, související nároky, a to i soudní cestou.

  • Upozorňujeme, že takové chování pomocí technologií monitorujeme a vždy právně řešíme. V takovém případě požadujeme nejen náhradu škody, ale také náhradu nákladů souvisejících s naším právním zastoupením.

 • Naše spolupráce se řídí českým právním řádem.

 • Podmínky můžeme změnit. Pokud to uděláme, dáme vám vědět na váš e-mail nejpozději 1 měsíc před účinností takové změny. Pokud s touto změnou nevyjádříte do 1 měsíce nesouhlas (opt out) a nevypovíte v této době naši smlouvu, budou se naše další práva a povinnosti řídit novými podmínkami. 

 • Protože pro vás zpracováváme některá data, je přílohou těchto obchodních podmínek také zpracovatelská smlouva, kterou musíme dodržovat. Prosíme, nezapomeňte si pročíst i ji.

  V Brně dne 28.02.2024

Příloha

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“)

Terapeut (Správce)

a

Terapie CZ s.r.o. (Zpracovatel) 

uzavírají tuto smlouvu o zpracování osobních údajů
 

1. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracovatel je pro Správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje klientů a potenciálních klientů
  • jméno a příjmení;
  • e-mailovou adresu;
  • telefonní číslo;
  • zprávu, kterou klient zanechal a informace v ní obsažené – s ohledem na předmět podnikání se může jednat i o zvláštní kategorii osobních údajů vztahujících se ke zdravotnímu stavu.

   („Osobní údaje“)
 2. Osobní údaje budou spravovány v systému Zpracovatele, do kterého má Správce zřízený přístup.
 3. Zpracovatel osobní údaje zpracuje za účelem zajištění komunikace Správce a jeho klientů nebo potenciálních klientů. 
 

2. Práva a povinnosti stran

 1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a jiná opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. Zpracovatel se zavazuje zejména:
  1. používat zabezpečené přístupy,
  2. přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
  3. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
  4. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
  5. neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne ze smluvních podmínek, na základě kterých se Osobní údaje zpracovávají;
  6. dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.
 2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:
  1. zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány nebo zpřístupněny;
  2. zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění účelu;
  3. nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
  4. uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlase klientů nebo potenciálních klientů.
 3. Zpracovatel je povinen zajistit, aby případní zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem podle smlouvy a dle Nařízení.
 4. Zpracovatel i Správce se zavazují dodržovat povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 5. Zpracovatel se zavazuje opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj podle pokynu fyzické osoby bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
 6. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Pokud Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti uložené Nařízením, upozorní ho na to.
 7. Zpracovatel je oprávněn do zpracování osobních údajů zapojit další zpracovatele (dále jen „Podzpracovatel“), a to ty, kteří jsou uvedeni v na webu Zpracovatele v dokumentu „Naše práce s vašimi osobními údaji“ jako zpracovatelé.   
 8. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené smlouvou nebo Nařízením týkající se Osobních údajů a umožnit mu audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 30 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Zpracovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Zpracovatele, hradí Správce. 
 9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
 

3. Trvání Smlouvy

 1. V případě ukončení spolupráce je Zpracovatel povinen do 30 dnů provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této smlouvy. Je oprávněn si údaje ponechat v anonymizované podobě pro účely doložení svých případných nároků vůči Správci nebo třetím stranám.
 

4. Mlčenlivost

 1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení smluvního vztahu.
 2. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení smluvního vztahu.