Podmínky používání platformy terapie.cz

Jsme spolek #delamcomuzu z.s., IČO: 092 51 430, sídlíme na adrese Na Vítězné pláni 1183/6, Praha 4, Nusle, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 73511 a provozujeme webový portál www.terapie.cz.

Na našich stránkách si můžete založit svůj profil a být tak k dispozici klientům, kteří náš web navštíví a poptají služby z oblasti psychoterapie.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Jak na to?

 • Potom, co odsouhlasíte naše podmínky spolupráce, si u nás budete moct založit svůj profil.
 • Jakmile budete mít profil hotový, během několika pracovních dnů ověříme, zda splňujete podmínky zařazení, a pokud ano, zobrazíte se v naší databázi terapeutů. 
 • Klient, který vás bude chtít poptat, vám napíše prostřednictvím naší platformy. 
 • Sjednanou terapii už poskytujete vlastním jménem.
   

Ohledně vašeho profilu

 • Abychom mohli spolupracovat, potřebujeme některá vaše data pro vytvoření vašeho účtu. Jsou to kontaktní údaje, vaše fotka, vzdělání, specializace, jakou máte v současné době kapacitu, případně další data, která nám vyplníte.
 • Váš profil se poté objeví i návštěvníkům webu.
 • Fotografii nahrajte v rozlišení, které je možné dále použít pro vaši propagaci – například na sociální sítě. Vaše medailonky budeme pro vaši propagaci používat na sociálních sítích, ale i v jiných médiích. Pokud si to nepřejete, kontaktujte nás.
 • Profil budeme mít na našich stránkách po dobu naší spolupráce. Pokud spolupráci budete chtít ukončit, kontaktujte nás na info@delamcomuzu.cz.
 • Evidujeme také vaše časové kapacity, a to v rámci funkce “hlídacího psa”. V případě, že se přes naši platformu ozve klient v době, kdy nové klienty nepřijímáte, dáme mu (s jeho souhlasem) vědět v okamžiku, kdy se vám kapacita zase uvolní (a vy nám o tom dáte prostřednictvím nastavení platformy echo).
 • Informace k právům ohledně zpracování osobních údajů nebo ke zpracovatelům dat, které používáme, najdete na stránce naše práce s vašimi osobními údaji.
   

Kolik naše služby stojí 

 • Za každého nově zprostředkovaného klienta (tedy unikátní fyzickou osobu), které poskytnete službu, vám budeme účtovat odměnu ve výši vaší konzultační sazby za jedno sezení, kterou máte ke dni zprostředkování uvedenou na našem portálu.
 • Protože zcela respektujeme soukromí vás a klientů, považujeme pro účely vyúčtování za zprostředkovaného klienta každou rezervaci nebo zprávu vytvořenou nebo zaslanou prostřednictvím naší platformy.
 • Po ukončení kalendářního měsíce vám pošleme výpis (počet) těchto záznamů k odsouhlasení. Pokud se bude jednat o více záznamů, které však patří k jednomu klientovi nebo záznam, který nakonec k poskytnutí služby nevedl, výpis podle toho upravíme. Tyto informace nám ale dejte vědět do 7 dnů od zaslání výpisu. Pokud do této doby údaje neopravíte, platí, že výpis odpovídá počtu unikátně zprostředkovaných klientů.

 • Na základě schváleného výpisu (nebo pokud se nám do 7 dnů od zaslání výpisu neozvete s úpravami) vystavíme fakturu.

 • Pokud bude poptávka ze strany klienta realizovaná v jednom kalendářním měsíci (tedy klient se vám ozval například v lednu), ale službu poskytnete v jiném měsíci (tedy konzultace proběhne z různých důvodů až například v březnu), máte povinnost nám realizovanou konzultaci po zaslání našeho výpisu oznámit a odměnu připočítat. Pokud nám klienta a realizaci služby zamlčíte, máme možnost bez předchozího oznámení váš účet deaktivovat a spolupráci ukončit.

 • Odměnu budeme fakturovat vždy zpětně za kalendářní měsíc. Nejsme plátci DPH.

 • Daňový doklad zasíláme elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho profilu.

Co když naše spolupráce nebude fungovat

 • Pokud budete mít zpoždění s úhradou naší odměny, budete mít na naší platformě medailonek i nadále, pozastavíme vám ale zprostředkování konkrétních zpráv od klientů. Klientům v takovém případě nabídneme jiného vhodného terapeuta. Také ztrácíte možnost čerpat benefity plného členství v našemho programu.

 • Pokud zjistíme, že neoprávněně obcházíte naši platformu, nerespektujete tyto smluvní podmínky, nabádáte námi zprostředkované kontakty a klienty, aby vás kontaktovali napřímo mimo naši platformu, odkazujete v rámci vašeho profilu na vlastní webové stránky nebo porušujete právní předpisy, můžeme bez předchozího upozornění váš účet deaktivovat nebo zastavit zprostředkování konkrétních zpráv. Také ztratíte možnost čerpat benefity našeho programu. Uhrazené odměny se nevrací.

Projekt #hlavunadvodou

 • Pro tyto osoby pořádáme veřejnou sbírku pod názvem #hlavunadvodou:

  • Lidé s minimálními příjmy

  • Senioři

  • Pracovníci v první linii (zdravotníci, policisté, vojáci, hasiči, učitelé, pracovníci v soc. službách)

 • Pokud nám v profilu dáte vědět, že se chcete tohoto programu účastnit, zařadíme vás do něj.

 • Pokud budete poskytovat službu klientům, kteří vás kontaktují s žádostí o čerpání financí z této sbírky a splňují její podmínky, vaše služby uhradíme prostřednictvím této sbírky – toto si ale předem schválíme – včetně rozsahu konzultace, respektive celkové možnosti odměny.

 • Tito klienti, zapojení do projektu #hlavunadvodou, se do „unikátních dvou klientů“ započítávají, a to i v případě, že vás kontaktují přes jinou platformu než naše webové stránky www.terapie.cz.

 • Máte povinnost pro nás evidovat a doložit seznam terapií a fakturační údaje, na základě kterých má dojít k vyplacení odměny. 

 • Odměnu vyplatíme zpětně, za uplynulý kalendářní měsíc.
   

Závěrem

 • Veškerá práva k našim webovým stránkám, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how a další, náleží nám a bez našeho souhlasu nesmíte tyto prvky jakkoliv šířit nebo kopírovat.
 • V případě, že zjistíme, že porušujete naše autorská práva (například šíříte obsah bez našeho souhlasu, do obsahu zasahujete nebo ho kopírujete), máme podle autorského zákona a občanského zákoníku právo:

  • vám bez předchozího upozornění deaktivovat účet a zastavit zprostředkování zpráv. Uhrazená odměna se přitom nevrací.

  • chtít po vás náhradu škody a vydání tzv. bezdůvodného obohacení

  • vymáhat případné další, související nároky, a to i soudní cestou.

   Upozorňujeme, že takové chování pomocí technologií monitorujeme a vždy právně řešíme. V takovém případě požadujeme nejen náhradu škody, ale také náhradu nákladů souvisejících s naším právním zastoupením.

 • Naše spolupráce se řídí českým právním řádem.
 • Podmínky můžeme změnit. Pokud to uděláme, dáme vám vědět na váš e-mail nejpozději 1 měsíc před účinností takové změny. Pokud s touto změnou nevyjádříte do 1 měsíce nesouhlas (opt out) a nevypovíte v této době naši smlouvu, budou se naše další práva a povinnosti řídit novými podmínkami. 
 • Protože pro vás zpracováváme některá data, je přílohou těchto obchodních podmínek také zpracovatelská smlouva, kterou musíme dodržovat. Prosíme, nezapomeňte si pročíst i ji.

V Praze dne 9.12.2021

Příloha

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“)

Terapeut (Správce)

a

#delamcomuzu z.s . (Zpracovatel) 

uzavírají tuto smlouvu o zpracování osobních údajů
 

1. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracovatel je pro Správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje klientů a potenciálních klientů
  • jméno a příjmení;
  • e-mailovou adresu;
  • telefonní číslo;
  • zprávu, kterou klient zanechal a informace v ní obsažené – s ohledem na předmět podnikání se může jednat i o zvláštní kategorii osobních údajů vztahujících se ke zdravotnímu stavu.

   („Osobní údaje“)
 2. Osobní údaje budou spravovány v systému Zpracovatele, do kterého má Správce zřízený přístup.
 3. Zpracovatel osobní údaje zpracuje za účelem zajištění komunikace Správce a jeho klientů nebo potenciálních klientů. 
 

2. Práva a povinnosti stran

 1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a jiná opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. Zpracovatel se zavazuje zejména:
  1. používat zabezpečené přístupy,
  2. přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
  3. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
  4. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
  5. neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne ze smluvních podmínek, na základě kterých se Osobní údaje zpracovávají;
  6. dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.
 2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:
  1. zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány nebo zpřístupněny;
  2. zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění účelu;
  3. nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
  4. uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlase klientů nebo potenciálních klientů.
 3. Zpracovatel je povinen zajistit, aby případní zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem podle smlouvy a dle Nařízení.
 4. Zpracovatel i Správce se zavazují dodržovat povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 5. Zpracovatel se zavazuje opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj podle pokynu fyzické osoby bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
 6. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Pokud Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti uložené Nařízením, upozorní ho na to.
 7. Zpracovatel je oprávněn do zpracování osobních údajů zapojit další zpracovatele (dále jen „Podzpracovatel“), a to ty, kteří jsou uvedeni v na webu Zpracovatele v dokumentu „Naše práce s vašimi osobními údaji“ jako zpracovatelé.   
 8. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené smlouvou nebo Nařízením týkající se Osobních údajů a umožnit mu audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 30 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Zpracovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Zpracovatele, hradí Správce. 
 9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
 

3. Trvání Smlouvy

 1. V případě ukončení spolupráce je Zpracovatel povinen do 30 dnů provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této smlouvy. Je oprávněn si údaje ponechat v anonymizované podobě pro účely doložení svých případných nároků vůči Správci nebo třetím stranám.
 

4. Mlčenlivost

 1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení smluvního vztahu.
 2. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení smluvního vztahu.